تعداد بازدید: 269

68 درصد در 8 ماه ...

بازدهی لیست سهام پیشنهادی ایده مفید طی هشت ماه منتهی به 18 شهریور 97

طی هشت ماه و از ابتدای انتشار لیست سهام پیشنهادی ایده مفید، بازده سهام پیشنهادی به 68 درصد رسیده در حالی که شاخص کل بازده 48درصدی داشته است.

در این مدت نماد بیش از 30 شرکت در لیست سهام پیشنهادی مفید معرفی شده و این بازده با فرض نگهداری تمام سهم ها با وزن مساوی محاسبه شده است.

آشنایی بیشتر