تعداد بازدید: 520

کمک های خیرین پلکان

کمک های خیرین پلکان تا تاریخ 12 اسفند به حساب موسسات واریز شد

کمک های خیرین پلکان تا تاریخ 12 اسفند به حساب موسسات واریز شد

کاربران پلکان 15،454امتیاز دیگر معادل 15 میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومان در امور خیریه کمک نمودند.

میزان وجه واریز شده به امور خیریه مختلف جهت تسویه تا تاریخ 12 اسفند بشرح زیر است:

 

پلکان، کارگزاری مفید و موسسه‌های خیریه به پاس خدمات خالصانه و خیرخواهانه شما کاربران گرامی مراتب قدرشناسی خود را اعلام میدارند.

 

امید است همچنان کردار نیکتان الگوی آیندگان و دعای خیر بیماران بدرقه راهتان باشد.

کمک به امور خیریه در پلکان