سرمایه گذاری در اوراق اسلامی

مشاوره برای شروع

سرمایه گذاری در اوراق اسلامی

این گزینه صرفا سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی را به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند. در این راهکار بازدهی از محل سایر اوراق یا سپرده بانکی وجود ندارد.

این طرح برای چه کسانی مناسب است؟

  • کسانی که می خواهند در اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری کنند
  • کسانی که به دلیل ملاحظات شرعی، نمی خواهند سود بانکی دریافت کنند

ویژگی های این نوع سرمایه گذاری

  • در این روش هیچ بازدهی از محل سود بانکی وجود ندارد
  • یک گزینه کم ریسک سرمایه گذاری است
  • امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم وجود دارد
{

برای استفاده از این طرح در این صندوق می توانید سرمایه گذاری نمایید

}