سرمایه گذاری با تقسیم سود ماهیانه

مشاوره برای شروع

سرمایه گذاری با تقسیم سود ماهیانه

این راهکار ویژه کسانی است که انتظار دارند از عواید سرمایه گذاری شان به صورت ماهیانه استفاده کنند. در این راهکار بخش یا تمام بازدهی به صورت نقدی به حساب سرمایه گذار واریز می شود .

این طرح برای چه کسانی مناسب است؟

  • کسانی که می خواهند از محل سرمایه گذاری دریافتی ماهیانه داشته باشند
  • بازنشستگان و سالمندان
  • کسانی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را با ارقام کوچک تجربه کنند

ویژگی های این نوع سرمایه گذاری

  • امکان دریافت نقدی کل یا درصد مشخصی از سود به صورت ماهیانه
  • امکان مشخص کردن نوع سرمایه گذاری از جهت ریسک
  • امکان ترکیب انواع کم ریسک و پرریسک سرمایه گذاری
{

برای استفاده از این طرح در این صندوق ها می توانید سرمایه گذاری نمایید

}