فرم رزومه همکاری

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی
مشخصات شغل های قبلی
گواهینامه های زبان های خارجی
گواهینامه های بازار سرمایه
لطفا در صورت تمایل، سایر توانمندی ها را حداکثر در سه خط وارد نمایید