شماره حساب های کارگزاری مفید

کاربر گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری مفید اکیدا خودداری نمایید. به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک، به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع بر عهده کاربر خواهد بود.

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جام هفت‌تیر ۶۳۵۹۴ ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ IR۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵
جام بورس‌ ۶۲۰۵۹ ۱۶۷۱۰۹۴۳ IR۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کار ۱۱۰ ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ IR۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
سپهر حافظ ۱۹۸۶ ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ IR۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۴۷ ۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴ IR۸۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری سی‌تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ IR۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری حافظ ۰۱۰۶ ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ IR۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کریم‌خان ۴-۱۰۰۷ ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ IR۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۰۷ ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ IR۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز www.pishtazfund.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ IR۰۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰
شماره حساب شبا
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۱۱۱۱۱-۱ IR۴۷۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۱۱۱۱۱۱۱۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز www.momtazfund.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ IR۳۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱
شماره حساب شبا
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۲۲۲۲۲۲-۱ IR۳۵۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۲۲۲۲۲۲۱۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو www.pishrofund.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ IR۶۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴
شماره حساب شبا
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۶۶۶۶-۱ IR۸۴۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۶۶۶۶۶۶۱۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه www.omid-fund.com

شماره حساب شبا
۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ IR۹۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱
شماره حساب شبا
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۸۸۸۸۸۸-۱ IR۶۰۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۸۸۸۸۸۸۱۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید www.namifund.com

شماره حساب شبا
۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸ IR۵۶۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۸۲۹۸۰۶۴۹۴۸
شماره حساب شبا
۲۰۷۸۱۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱ IR۲۳۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۳۳۳۳۳۳۱۰۱